Wyślij zapytanie

Regulamin

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW Z SERWISU INTERNETOWEGO

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Warunki korzystania przez użytkowników ze strony http://modrzewiowka.eu w którego ramach zamieszcza się informacje dotyczące realizacji, rezerwacji usług hotelowych i następuje przetwarzanie danych osobowych w związku z wykonywana usługa na rzecz Użytkownika.

 

II. DEFINICJE – użyte sformułowania oznaczają:

Właściciel Serwisu – modrzewiowka.eu, jest właścicielem praw do serwisu tematycznego, uprawnionym do dysponowania jego zasobami;

Serwis modrzewiowka.eu, Modrzewiówka Sp. z.o.o – zasoby serwisu, do których każdy Użytkownik ma możliwość dostępu bez potrzeby dokonywania procedury rejestracji, poświęcony tematyce rezerwacji pokoi w hotelu oraz celach kontaktowych;

Użytkownik – osoba korzystającą z zasobów serwisu w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie.

 

III. OKREŚLENIE ZASAD DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW DO ZASOBÓW SERWISU

 • Dostęp do zasobów serwisu nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji w systemie.
 • System informatyczny Użytkowników powinny mieć włączoną obsługę cookies;
 • zapewnia Użytkownikom nieodpłatny dostęp do zasobów serwisu informacyjnego na czas nieoznaczony;
 • Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Wszystkie dane i materiały serwisu które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i te, które takiej ochronie nie podlegają, nie powinny być wykorzystywane do prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej;
 • Właściciel serwisu nie odpowiada ponadto za przypadki braku dostępności zasobów serwisu zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.

 

IV. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SERWISU

 • Na podstawie odrębnych zgód osoby, której dane dotyczą, wyrażonych poprzez oznaczenie odpowiedniego okna na formularzu, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez Modrzewiówka sp.z.o.o ul. Oś. Jagielońskie 12/9, 31-833 Kraków, NIP: 6782665218 w zakresie niezbędnym do oferowania produktów i usług, w tym podmiotów współpracujących z Modrzewiówka sp.z.o.o,
 • w związku z prowadzeniem serwisu, a także celu przesyłania informacji handlowych, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.);
 • Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Modrzewiówka sp.z.o.o ul. Oś. Jagielońskie 12/9, 31-833 Kraków, NIP: 6782665218. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych, w tym za Państwa dobrowolnie wyrażoną zgodą w celu oferowania produktów i usług m.in. podmiotów współpracujących z administratorem w związku z wykonywaną działalnością przez Modrzewiówka Sp.z.o.o. oraz w celu przesyłania informacji handlowych. Na podstawie odrębnie udzielonych przez Państwa zgód Państwa dane osobowe mogą być udostępnione także innym podmiotom współpracującym z administratorem.
 • Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
 • Na podstawie art. 7 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 – dalej, jako Ustawa), Użytkownik w każdym czasie ma prawo odwołania zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora Danych. Skorzystanie z tego prawa jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres: recepcja@modrzewiowka.eu stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.
 • Modrzewiówka sp.z.o.o realizując obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy uprzejmie informuje, że administratorem Państwa danych osobowych obejmujących:
 • imię, nazwisko, numer telefonu, adres email, adres IP, dane dotyczące formy płatności, informacje dotyczące preferowanej usługi jest Modrzewiówka sp.z.o.o ul. Oś. Jagielońskie 12/9, 31-833 Kraków, NIP: 6782665218. Użytkownikowi przysługuje także prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana
 • danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych, zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 Ustawy.

 

V. BEZPIECZEŃSTWO

Wszystkie zbierane dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym
wykorzystaniem. Podmioty powiązane z Serwisem, zaufani partnerzy i zewnętrzni usługodawcy zobowiązali się do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE UMOWY

 • Niniejszy Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego;
 • W przypadku zmiany Regulaminu jego udostępnienie Użytkownikom będzie się odbywać poprzez umieszczenie na stronach www. Serwisu;
 • Żadna ze Stron nie może przenieść na osobę trzecią uprawnień wynikających z Umowy bez pisemnej zgody drugiej Strony;
 • Uwagi i Reklamacje dotyczące Serwisu należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem recepcja@modrzewiowka.eu
 • Informacje o wyniku postępowania reklamacyjnego przekazywane są zainteresowanym za pośrednictwem poczty elektronicznej, w ciągu 1 miesięca, licząc od dnia zgłoszenia reklamacji.
 • Strony Umowy zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygania sporów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy.
 • W przypadku braku polubownego rozwiązania spory pomiędzy Stronami będą podlegały rozstrzygnięciu przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd gospodarczy.
Top